• Afdeling Amersfoort gaat op in Lokaal Netwerk Eemland

  De afdeling Amersfoort is afgelopen woensdag, 8 juni 2016, opgegaan in het Lokaal Netwerk Eemland. Dat betekent dat deze website een ander karakter gaat krijgen. Lees verder

 • Amersfoort CO² neutraal in 2030

  02 juli − De raad van Amersfoort heeft in de Ronde (voorbereidende vergadering) besproken hoe Amersfoort naar een CO² neutrale stad transformeert. Al in 2008 werd afgesproken dat Amersfoort CO² neutraal moet zijn in 2030. CO² neutraal betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het absolute minimum en dat we zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie gebruiken. Lees verder

 • Motie Geef nu ook Alta duidelijkheid

  18 juni − Motie Geef nu ook Alta duidelijkheid Lees verder

 • Reacties van VVD Amersfoort op Regionale Ruimtelijke Visie

  18 juni − De raad besprak in eigen kring een concept van de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) voor de regio Amersfoort. De regio bestaat, met Amersfoort als centrumgemeente, uit negen gemeenten. Het is de bedoeling om op 27 juni een raadsbesluit hierover te nemen. Het college zal daarvoor een begeleidende brief opstellen. Na de zomer volgt verder overleg. Dan moet het uitvoeringsprogramma concreter worden gemaakt, vooral wat betreft de woningbouw. De verwachting is dat in die fase de standpunten van de gemeenten aan een eenduidig programma zijn te binden. Bij tegengestelde belangen. Lees verder

 • Zonnevelden in Amersfoort

  05 juni − Op 23 mei stond opnieuw een raadsvoorstel energielandschappen op de agenda. Nu alleen voor zonnevelden. Niet meer voor windmolens, omdat de raad dit vorig jaar had afgewezen. De VVD steunde nu dit voorstel. Hoewel we tegen een amendement stemden, dat meting van het draagvlak bij omwonenden schrapte. Een onbegrijpelijk wijzigingsvoorstel van partijen, die het gewoonlijk hebben over participatie en co-creatie. Maar nu even niet. Lees verder

 • Strategie sociale woningbouw aangenomen

  05 juni − Op 23 mei nam de raad een belangrijke beslissing. Het raadsvoorstel over de aanpak van de achterstand van de sociale woningbouw kreeg ruime instemming: bij alle bouwprojecten geldt in beginsel de eis van tenminste 35% sociale woningen. De VVD stemde voor. Wijzigingsvoorstellen werden afgewezen op 1 na: om tenminste voor 10 jaar woningen in het sociale regiem te houden. De VVD motie met de vraag naar meer inzicht in de wachtlijst werd verworpen. Lees verder

 • Aardgasloos in Amersfoort?

  16 mei − In de raadsvergadering van 9 mei waren weer een paar “losse” moties op de agenda. Een ervan bespreken we hier nader. De eerste tekst van een Motie Aardgasloos was toegezonden door GL. Die was stevig: per direct bij alle nieuwbouw inzetten op aardgasloze bouw. Vervolgens kwam in de vergadering een genuanceerdere tekst van GL samen met D66. Die versie werd mede ondertekend door andere fracties. De VVD was daarmee ook akkoord. Lees verder

 • Uitwerking strategie sociale woningbouw

  15 mei − Het college stelt zich als taak het vinden van huisvesting voor 2.000 huishoudens. Bij de peiling in januari wilden sommigen concretere maatregelen voor de bouw van sociale huurwoningen op herontwikkelingslocaties en in leegstaand vastgoed. Met dwingende instrumenten (tenminste 35% sociaal) en stimuleringsmaatregelen (compensatie exploitatietekort) willen B&W dit realiseren. De VVD had in de Ronde van 9 mei twijfel over de effectiviteit ervan. Lees verder

 • Ronde Tafel Gesprek IT ontwikkelingen 2017

  14 mei − Tot minimaal eenmaal jaarlijks overleg besloot de raad vorig jaar via een gezamenlijke VVD/D66 Motie. Op 2 mei jongstleden gebeurde dat aan de hand van een notitie van het college. Bij de vier thema’s ging het om de wijze van sturing op de informatievoorziening, het te hanteren afwegingskader, het waarborgen van de continuïteit van de informatievoorziening en lopende en toekomstige ontwikkelingen. Het was met medewerking van wethouder Tigelaar en zijn IT medewerkers een nuttig gesprek over en weer. Lees verder

 • Vathorst West: woningbouwlocatie?

  06 mei − Op 2 mei kregen de raadsleden een raadsvoorstel voorgelegd om Vathorst West, de Bovenduist, als locatie voor woningbouw te benoemen. Feitelijk wilde het college dat de raad een krediet van een EUR 250.000,- beschikbaar stelt voor het starten van het ruimtelijk planvormingsproces. De Raad wilde eerst meer weten, zodat er een vervolgvergadering volgt. Eventueel met geheimhouding ter bescherming van de gemeentelijke belangen. Lees verder

 • Raad achter opdracht uitwerken Visie Stadshart

  26 april − De raad stelde, na de bespreking van amendementen en moties, op 18 april de Visie Stadshart vast. Nu kan het college aan de slag met de verdere uitwerking. Geen sinecure, omdat het gaat om de uitwerking van een aantal hete hangijzers. Eind 2017 is het zover. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over topsportprogramma voor scholen.

  26 april − Amersfoort heeft één school met een topsportprogramma, Het Nieuwe Eemland. Voor een grote stad als Amersfoort is dat niet altijd handig omdat de extra reistijd naar deze school voor velen de voordelen alweer teniet doet. Vandaar dat VVD Amersfoort vragen heeft gesteld aan het college. Lees verder

 • Huis van Bartels (Liendert)

  22 april − Het Huis van Bartels is een buurtgroep in de wijken Liendert-Rustenburg-Schuilenburg en bestaat uit bewoners en vrijwilligers. De plek was tijdelijk door beoogde bouwplannen. Niettemin zag een aantal oppositiepartijen kans om maar liefst 3 moties te produceren, die opriepen de buurtgroep daar te laten voortbestaan of naar andere huisvesting te zoeken. De raad maakte er op 21 april 2017, na een kritische toelichting van het college, korte metten mee. Lees verder

 • VVD en CDA fractie betrekken inwoners bij opstellen cultuurvisie

  08 april − Na de aftrap van de cultuurvisie op 30 maart hebben de fracties van de VVD en het CDA het initiatief genomen om inwoners van Amersfoort breder te betrekken bij het ontwikkelen van een cultuurvisie. Op de drukbezochte bijeenkomst hierover waren cultuurinstellingen en raadsleden oververtegenwoordigd en maar een zeer beperkt aantal inwoners aanwezig. Voor de VVD en het CDA was dit een teken om zelf actief de bewoners te benaderen: “Het cultureel beleid moet vooral ook aansluiten op de wens van inwoners van de stad, dat zijn namelijk de belangrijkste consumenten” aldus VVD raadslid Maarten Flikkema. Lees verder

 • Vervolg Visie Stadshart: bijna klaar voor besluitvorming

  07 april − Op 4 april jongstleden sprak de raad opnieuw over een visie op het stadshart, nu met een bijgesteld raadsvoorstel. De VVD presenteerde daarbij een Visie Inbreiding en Hoogbouw. Er waren diverse insprekers. Er volgt een extra Ronde, waarna de visie naar een raadsbesluit kan met de opdracht aan het college – geen sinecure - deze verder te concretiseren. Lees verder

 • APV: van bijboten in de Eem tot elektrisch varen in Vathorst

  07 april − Op 4 april was het dan zover. Eindelijk kwam de raad te spreken over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarin verboden voor onder andere woonboten en recreatieboten weden vastgelegd. Er waren al 2 Ronden aan gewijd. De raad besloot uiteindelijk conform het collegevoorstel. Dit betekent dat bij de woonboten in de Eem maar één bijboot mag liggen en je in Vathorst vanaf 2010 alleen varen mag met een elektrisch aangedreven vaartuig. Lees verder

 • Visie Hoogbouw Amersfoort

  30 maart − De VVD fractie staat al enige maanden als bespreekpunt de visie op noodzakelijke woningbouw op de agenda. Een steeds terugkerende vraag is waar ruimte is om het bouwen van woningen te realiseren. Daarbij komt onvermijdelijk de vraag op, of we bereid zijn hoger te gaan bouwen. Met het oog op een politieke vertaling komt de fractie met deze visie. Lees verder

 • VVD is de grootste partij in alle vier de gemeenten van VVD lokaal netwerk Eemland

  16 maart − Volgens de voorlopige uitslagen is de VVD de grootste partij in alle vier de gemeenten van VVD lokaal netwerk Eemland. Lees verder

 • Fluor: Wanneer is genoeg “genoeg” en waar trek je de grens?

  07 maart − Eind 2016 klopte poppodium Fluor bij de gemeente aan voor extra financiering door tegenvallende inkomsten uit de horeca. In de tussentijd is tweemaal een extra bedrag overgemaakt van totaal 250 duizend Euro. Inmiddels heeft Fluor een nieuw businessplan gemaakt dat naast de al geplande structurele subsidie om een eenmalige subsidie van 304.5 duizend Euro vergt. De VVD begrijpt dat er in de stad behoefte is aan een poppodium maar ziet in het businessplan te veel financiële risico’s om er in deze vorm mee in te stemmen. Wel ziet de VVD mogelijkheden om met een aantal aanpassingen de risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Daarnaast is de VVD van mening dat eventueel toekomstige tekorten uit de cultuurbegroting gedekt dienen te worden. Lees verder

 • Mediamakers in gesprek

  18 februari − Vorig jaar is bij het besluit over de toekenning van de zendmachtiging aan EVA een amendement van de VVD aangenomen. Het verzoek was in gesprek te gaan met mediamakers om over de versnippering van het aanbod te praten, de samenwerking lokaal en regionaal te intensiveren en de bestuurskracht te versterken. Er lag een gedegen discussiestuk van het college. Esther Lans trad op als ervaren gespreksleider. Een gemeentelijke financiële stimulans kan het vernieuwingsproces versnellen. Lees verder