• VVD Amersfoort presenteert Verkiezingspogramma 2018

  Op zondag 14 januari presenteerde VVD Amersfoort haar verkiezingsprogramma voor 2018-2022 in KAdECafé te Amersfoort. Lees verder

 • VVD Amersfoort presenteert kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

  De VVD kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort van maart 2018 kent een aantal nieuwe en verrassende gezichten. Lijsttrekker Kees Kraanen (1968) en zittend raadslid Maarten Flikkema (1982), worden gevolgd door fractie-assistent Jelle Hengeveld (1992), nieuwkomer Hanneke Lap (1969) en voormalig raadsleden Dirk Dekker (1968) en Gerrit van Nieuwenhuizen (1957). De rest van de top-10 bestaat uit nieuwe gezichten: Ivo Beekers (1987), Elise van Plateringen (1957), Arjan van Daalen (1973) en Vincent Vivié (1989). Lees verder

 • Risico’s gevaarlijke chloortreinen voor Amersfoort

  24 november − Meerdere incidenten met stilstaande chloortreinen op het rangeerterrein van Amersfoort zorgen ervoor dat het openbaar ministerie EUR 150.000 boete eist van ProRail. Voor VVD Amersfoort is deze zaak aanleiding schriftelijke vragen te stellen. Voor de VVD is veiligheid van inwoners een topprioriteit en dient ProRail zich aan afspraken en de regels te houden. Amersfoorters dienen er op te kunnen vertrouwen dat de overheid over de veiligheid waakt en dat daar goed over gecommuniceerd wordt. Lees verder

 • Amersfoorters vinden veiligheid een van de belangrijkste speerpunten voor de stad!

  07 november − Dan bent u bij de VVD aan het juiste adres! De VVD zet zich al jaren in om de veiligheid te vergroten en de criminaliteit aan te pakken. De cijfers die bekend zijn over misdaad en criminaliteit laten zien dat deze al jaren dalende zijn. Echter, veiligheid is een gevoel en de cijfers kunnen wel laten zien dat het beter gaat, maar er hoeft maar iets te gebeuren en de inwoners beleven het anders en voelen zich onveilig. Het VVD verkiezingsprogramma zegt er het volgende over: Lees verder

 • Wijkcentra, peiling ondersteuning

  28 oktober − Het college peilde 24 oktober de gedachten van de gemeenteraad over een ondersteuningsplan van enkele wijkcentra. Het water staat enkele centra aan de lippen. De raad had een jaar eerder, via een motie gevraagd, na te gaan hoe kosten te verlagen en inkomsten te verhogen zijn. De raad reageerde positief om in de nieuwe begroting over drie jaar € 0.4 miljoen voor 5 wijkcentra beschikbaar te stellen; maar andere centra willen ook steun. Sommigen denken aan een motie voor meer geld. Er zijn genoeg vragen om na de begrotingsbehandeling een verdiepingsronde te houden. Lees verder

 • Opvang en bescherming: passende ondersteuning, beteugelen overlast

  26 oktober − Al een paar jaar is maatschappelijke opvang, de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld en beschermd wonen een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Voor de komende 2 jaar was een beleidskader Moed Moet” opgesteld. De VVD fractie stemde er op 10 oktober mee. Met een stemverklaring, dat een toename is te verwachten van cliënten, passende en betaalbare huisvesting nodig is en overlast voor omwonenden moet worden beteugeld. Lees verder

 • Raad akkoord met onderzoek plaatsing windmolens

  24 oktober − Op 26 september was het dan zo ver. De raad moest uiteindelijk zijn oordeel geven over de vraag, of Amersfoort wil starten om windmolens toe te staan. In meerderheid stemde de raad voor. Hoewel de VVD voorstander is van een toekomstige CO2 neutrale stad, stemden we tegen. We willen wel windmolens maar niet in of bij dichtbevolkte gebieden. Het is echter nog geen gelopen race! Lees verder

 • Kees Kraanen lijsttrekker VVD Amersfoort

  11 oktober − Woensdagavond 11 oktober hebben de leden van VVD Amersfoort de 49 jarige Kees Kraanen gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Kraanen is sinds 2002 raadslid in zijn geboortestad en sinds maart 2014 vicefractievoorzitter van de VVD fractie. Lees verder

 • Amersfoort CO² neutraal in 2030

  02 juli − De raad van Amersfoort heeft in de Ronde (voorbereidende vergadering) besproken hoe Amersfoort naar een CO² neutrale stad transformeert. Al in 2008 werd afgesproken dat Amersfoort CO² neutraal moet zijn in 2030. CO² neutraal betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het absolute minimum en dat we zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie gebruiken. Lees verder

 • Motie Geef nu ook Alta duidelijkheid

  18 juni − Motie Geef nu ook Alta duidelijkheid Lees verder

 • Reacties van VVD Amersfoort op Regionale Ruimtelijke Visie

  18 juni − De raad besprak in eigen kring een concept van de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) voor de regio Amersfoort. De regio bestaat, met Amersfoort als centrumgemeente, uit negen gemeenten. Het is de bedoeling om op 27 juni een raadsbesluit hierover te nemen. Het college zal daarvoor een begeleidende brief opstellen. Na de zomer volgt verder overleg. Dan moet het uitvoeringsprogramma concreter worden gemaakt, vooral wat betreft de woningbouw. De verwachting is dat in die fase de standpunten van de gemeenten aan een eenduidig programma zijn te binden. Bij tegengestelde belangen. Lees verder

 • Zonnevelden in Amersfoort

  05 juni − Op 23 mei stond opnieuw een raadsvoorstel energielandschappen op de agenda. Nu alleen voor zonnevelden. Niet meer voor windmolens, omdat de raad dit vorig jaar had afgewezen. De VVD steunde nu dit voorstel. Hoewel we tegen een amendement stemden, dat meting van het draagvlak bij omwonenden schrapte. Een onbegrijpelijk wijzigingsvoorstel van partijen, die het gewoonlijk hebben over participatie en co-creatie. Maar nu even niet. Lees verder

 • Strategie sociale woningbouw aangenomen

  05 juni − Op 23 mei nam de raad een belangrijke beslissing. Het raadsvoorstel over de aanpak van de achterstand van de sociale woningbouw kreeg ruime instemming: bij alle bouwprojecten geldt in beginsel de eis van tenminste 35% sociale woningen. De VVD stemde voor. Wijzigingsvoorstellen werden afgewezen op 1 na: om tenminste voor 10 jaar woningen in het sociale regiem te houden. De VVD motie met de vraag naar meer inzicht in de wachtlijst werd verworpen. Lees verder

 • Aardgasloos in Amersfoort?

  16 mei − In de raadsvergadering van 9 mei waren weer een paar “losse” moties op de agenda. Een ervan bespreken we hier nader. De eerste tekst van een Motie Aardgasloos was toegezonden door GL. Die was stevig: per direct bij alle nieuwbouw inzetten op aardgasloze bouw. Vervolgens kwam in de vergadering een genuanceerdere tekst van GL samen met D66. Die versie werd mede ondertekend door andere fracties. De VVD was daarmee ook akkoord. Lees verder

 • Uitwerking strategie sociale woningbouw

  15 mei − Het college stelt zich als taak het vinden van huisvesting voor 2.000 huishoudens. Bij de peiling in januari wilden sommigen concretere maatregelen voor de bouw van sociale huurwoningen op herontwikkelingslocaties en in leegstaand vastgoed. Met dwingende instrumenten (tenminste 35% sociaal) en stimuleringsmaatregelen (compensatie exploitatietekort) willen B&W dit realiseren. De VVD had in de Ronde van 9 mei twijfel over de effectiviteit ervan. Lees verder

 • Ronde Tafel Gesprek IT ontwikkelingen 2017

  14 mei − Tot minimaal eenmaal jaarlijks overleg besloot de raad vorig jaar via een gezamenlijke VVD/D66 Motie. Op 2 mei jongstleden gebeurde dat aan de hand van een notitie van het college. Bij de vier thema’s ging het om de wijze van sturing op de informatievoorziening, het te hanteren afwegingskader, het waarborgen van de continuïteit van de informatievoorziening en lopende en toekomstige ontwikkelingen. Het was met medewerking van wethouder Tigelaar en zijn IT medewerkers een nuttig gesprek over en weer. Lees verder

 • Vathorst West: woningbouwlocatie?

  06 mei − Op 2 mei kregen de raadsleden een raadsvoorstel voorgelegd om Vathorst West, de Bovenduist, als locatie voor woningbouw te benoemen. Feitelijk wilde het college dat de raad een krediet van een EUR 250.000,- beschikbaar stelt voor het starten van het ruimtelijk planvormingsproces. De Raad wilde eerst meer weten, zodat er een vervolgvergadering volgt. Eventueel met geheimhouding ter bescherming van de gemeentelijke belangen. Lees verder

 • Raad achter opdracht uitwerken Visie Stadshart

  26 april − De raad stelde, na de bespreking van amendementen en moties, op 18 april de Visie Stadshart vast. Nu kan het college aan de slag met de verdere uitwerking. Geen sinecure, omdat het gaat om de uitwerking van een aantal hete hangijzers. Eind 2017 is het zover. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over topsportprogramma voor scholen.

  26 april − Amersfoort heeft één school met een topsportprogramma, Het Nieuwe Eemland. Voor een grote stad als Amersfoort is dat niet altijd handig omdat de extra reistijd naar deze school voor velen de voordelen alweer teniet doet. Vandaar dat VVD Amersfoort vragen heeft gesteld aan het college. Lees verder

 • Huis van Bartels (Liendert)

  22 april − Het Huis van Bartels is een buurtgroep in de wijken Liendert-Rustenburg-Schuilenburg en bestaat uit bewoners en vrijwilligers. De plek was tijdelijk door beoogde bouwplannen. Niettemin zag een aantal oppositiepartijen kans om maar liefst 3 moties te produceren, die opriepen de buurtgroep daar te laten voortbestaan of naar andere huisvesting te zoeken. De raad maakte er op 21 april 2017, na een kritische toelichting van het college, korte metten mee. Lees verder