Bebouwing op voormalige schoollocatie Hamseweg in Hoogland

Deze maand werd opnieuw een stap genomen voor bebouwing op de op de voormalige schoollocatie op de Hamseweg in Hoogland. Een meerderheid van de raad zag in de startnotitie voldoende aanknopingspunten om deze goed te keuren. Hierin wordt de hoogte van de bebouwing beperkt tot 4 meter en krijgt de houtwal de bestemming ‘natuur’.

Aan de Hamseweg in Hoogland ligt de voormalige schoollocatie van het Wellant College. Het schoolgebouw is al jaren geleden gesloopt. Zowel de vorige eigenaar als de huidige eigenaar zijn van plan om de locatie een nieuwe invulling te geven met woningbouw. De locatie heeft nu de bestemming Maatschappelijke Doeleinden, waardoor een bestemmingswijziging nodig is voor de Woonfunctie. In 2014 werd de motie ‘Wijziging bestemmingsplan Groot Weede’ aangenomen. Hierin verzocht de gemeenteraad het college ervoor te zorgen dat de ontwikkelaar in overleg met de buurtbewoners tot een gedragen plan zou komen. In dit plan zou de houtwal op het perceel intact gelaten moeten worden. Eind 2015 hebben partijen aangegeven niet tot overeenstemming te komen en ook geen vertrouwen meer in een oplossing te hebben. Om de ontwikkeling uit de impasse te halen zijn “richtinggevende kaders” van de gemeente over de planontwikkeling ontworpen, wat o.a. inhield dat de bebouwing niet hoger dan 4 meter mag worden.

Met deze kaders ontstond meer duidelijkheid waarover ontwikkelaar en buurtbewoners overeenstemming moesten bereiken om tot een gedragen plan te komen. Aan de bezwaren van de buurtbewoners is (deels) tegemoetgekomen, resulterend in een plan met 9 woningen, dat de zichtlijnen naar het groen van de bestaande woningen zoveel mogelijk respecteert. Een deel van de buurtbewoners kan zich nu vinden in het nieuwe plan, terwijl een ander deel zich niet kan vinden in de voorliggende plannen

De VVD-fractie stond voor een afweging van verschillende belangen. Uiteindelijk kozen wij voor een beperkte en lage bebouwing. Het gaat hier om een compromis: het plan sluit redelijk aan bij de omgeving, de vroegere school gaf ook druk om de woonomgeving en de houtwal zal apart worden bestemd als natuur. Wel is er nog een lastig punt, namelijk de verkeersafwikkeling vanaf de woonplek naar de toch al drukke Hamseweg. Deze wordt later uitgewerkt waarbij ook de input van de toekomstige bewoners op de voormalige schoollocatie wordt meegenomen. Ook belangrijk om te vermelden is dat het proces te lang heeft geduurd. Wat door alle partijen (bewoners/ontwikkelaar) werd aangegeven was dat men graag betere kaders had ontvangen. Pas nadat de Raad zich had uitgesproken over een maximale bouwhoogte, ontstond meer duidelijkheid over de mogelijkheden.