Wijkcentra, peiling ondersteuning

Het college peilde 24 oktober de gedachten van de gemeenteraad over een ondersteuningsplan van enkele wijkcentra. Het water staat enkele centra aan de lippen. De raad had een jaar eerder, via een motie gevraagd, na te gaan hoe kosten te verlagen en inkomsten te verhogen zijn. De raad reageerde positief om in de nieuwe begroting over drie jaar € 0.4 miljoen voor 5 wijkcentra beschikbaar te stellen; maar andere centra willen ook steun. Sommigen denken aan een motie voor meer geld. Er zijn genoeg vragen om na de begrotingsbehandeling een verdiepingsronde te houden.

Uit de peilnotitie blijkt het te gaan de volgende maatschappelijk overgenomen wijkcentra: De Nieuwe Sleutel, De Neng, Het Klokhuis en Het Middelpunt. Voorafgaand aan de reactie van raadsleden hadden enkele vertegenwoordigers van de centra ingesproken. Daarbij bleek dat het water hen aan de lippen staat. Subsidie is nu, in 2017, al dringend nodig. Wijkcentrum De Herberg en Huis Bartels spraken ook in en wilden ook graag subsidie ontvangen.

De VVD sprak waardering uit voor de inbreng van de insprekers en manier waarop zij hun centrum overeind proberen te houden. Maar de VVD fractie nam echter met enige bezorgdheid kennis van de peilingsnota. In 2012 vond de verzelfstandiging van wijkcentra plaats, in 2018 komt er ondersteuning van 3 jaar, maar de ambitie is dat deze in 2021 weer op eigen benen kunnen staan. De vraag rijst dan of deze centra dan daartoe voldoende levensvatbaarheid hebben. Hoe is daarbij zekerheid voor beide partijen, gemeente en centra, te verkrijgen? Bovendien vragen nu ook andere ontmoetingscentra, zoals De Herberg in Nieuwland, om subsidie. Is het hier gelijke monniken, gelijke kappen? Alle vijf voor subsidie aangewezen centra ontvangen € 70.000 volgens een gezamenlijke afspraak. Echter, de situaties zijn verschillend.

Interessant zou het volgens de VVD zijn na te gaan welke bedragen in totaliteit naar elke wijk/dorp afzonderlijk gaan vanuit IndeBuurt organisatie en  extra projecten van hen, subsidies voor wijkideeën. Denk ook aan eventuele verkapte subsidies, die te vinden zijn in bijv. lagere huurpenningen en onderhoudskosten. Nog belangrijker is de vraag wat de toegevoegde waarde, het resultaat van deze subsidiestromen, feitelijk voor wijkbewoners is. Misschien zijn de geformuleerde doelstellingen (info, ontmoeting en ondersteuning) ook  anders te organiseren?

Als VVD fractie zien we uit naar een vervolgronde met een verdieping van de discussies.