Opvang en bescherming: passende ondersteuning, beteugelen overlast

Al een paar jaar is maatschappelijke opvang, de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld en beschermd wonen een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Voor de komende 2 jaar was een beleidskader Moed Moet” opgesteld. De VVD fractie stemde er op 10 oktober mee. Met een stemverklaring, dat een toename is te verwachten van cliënten, passende en betaalbare huisvesting nodig is en overlast voor omwonenden moet worden beteugeld.

Vanaf 1 januari 2015 is, naast maatschappelijke opvang en de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld, ook beschermd wonen, een verantwoordelijkheid van gemeenten. Met de decentralisatie naar de regio’s per 2015 is de transitie van beschermd wonen gerealiseerd. Gemeenten staan voor de taak om samen met cliënten en zorgaanbieders de transformatie vorm te geven. De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest, Veenendaal en Woudenberg werken regionaal samen. Amersfoort vervult hierbij nog tot 2020 de rol van centrumgemeente. In het beleidskader zijn de kaders voor opvang en bescherming nader uitgewerkt.

Bespreking van dit beleidskader vond plaats in 2 etappes: Ronde en Raad. Woordvoerder Koos Voogt (foto hierboven) gaf aan dat het een ingewikkelde gemeentelijke opdracht is. Het gaat immers om principes met aandacht voor preventie en herstel, hulp dichtbij, steun van een eigen netwerk en maatwerk bij de ambulante ondersteuning. De keten van preventie moet ook goed in beeld blijven: van vroege signalering, melden en voorzien in passende ondersteuning, wonen en nazorg. Zeker is ook dat met het buiten instellingen onderbrengen  van cliënten het aantal mensen met ambulante ondersteuning flink zal toenemen. En daar komt dan bij dat er passende en betaalbare huisvesting moet worden gevonden. Dit is geen sinecure met de lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning.

Een extra aandachtspunt bij de huisvesting is het beteugelen van overlast van ambulante cliënten voor omwonenden. Hierbij was een motie van CU en CDA aan de orde. De VVD vond dit een terecht ingediende motie. Het leefbaarheidsprobleem voor omwonenden wordt al gauw onderschat. De VVD heeft hierover in het verleden ook diverse klachten gekregen en ter sprake gebracht. Hoofdzaak is natuurlijk een goede begeleiding voor uitgeplaatsten: zoals voldoende menskracht en adequate medicatie. Uiterste redmiddel is verhuizen, al zal terugkeer naar een instelling niet zomaar aan de orde zijn. De VVD vindt het belangrijk dat het verschijnsel overlast met de aangenomen motie nu helder is vastgelegd.