Raad akkoord met onderzoek plaatsing windmolens

Op 26 september was het dan zo ver. De raad moest uiteindelijk zijn oordeel geven over de vraag, of Amersfoort wil starten om windmolens toe te staan. In meerderheid stemde de raad voor. Hoewel de VVD voorstander is van een toekomstige CO2 neutrale stad, stemden we tegen. We willen wel windmolens maar niet in of bij dichtbevolkte gebieden. Het is echter nog geen gelopen race!

Plaatsing van windturbines kan niet zomaar. Dit moet met een wijziging in bestemmingsplannen worden geregeld. Vandaar eerst de noodzaak van goedkeuring van een haalbaarheidsonderzoek.

De VVD is vanzelfsprekend ook voor het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Maar we willen niet alles op een hoop gooien. Er is verschil in de effecten van alternatieve energiebronnen. Het gaat daarbij niet alleen om opwekking, maar ook om besparingen. Denk o.a. aan isolatie. De VVD is ook geen voorstander van windmolens in of bij stedelijke bebouwingen. We moeten naar inwoners eerlijk zijn over de hinder, zoals lawaai en horizonvervuiling. Maar ook veiligheid speelt een rol. Bovendien ontstaat er dichtbij vaak een beperking in de bouw van woningen. Daar komt nog bij dat windmolens “subsidieslurpers” bij uitstek zijn.

Wij willen een historische stad als Amersfoort niet belasten met torenhoge windturbines. Ze zijn veel hoger dan onze Lieve Vrouwe Toren (Lange Jan = 98 meter). Daar komen meestal later problemen van: denk aan gemeenten als Houten, Urk. Als het effectief is plaats de turbines dan ver van stedelijk gebied, op windrijke plekken, bijv. aan of in zee. Tal van fracties hadden voorstellen ingediend. We hadden er moeite mee en stemden tegen die voorstellen en uiteindelijk ook tegen het raadsvoorstel. Maar dat raadsvoorstel haalde het wel. Het onderzoek kan dus gaan starten.

Na het raadsbesluit kreeg ik de vraag of, en zo ja wat, men tegen het besluit kan ondernemen.

Bij navraag bleek mij het volgende. Met het aangenomen raadsbesluit is een kader vastgesteld. De raad heeft nu uitgesproken dat hij positief staat tegenover het realiseren van windmolens.

Voor het daadwerkelijk kunnen bouwen van een aantal windmolens heeft de exploitant in ieder geval een omgevingsvergunning nodig. Tegen een dergelijke vergunning kunnen belanghebbenden een rechtsmiddel aanwenden. Als de vergunning met de reguliere procedure  wordt voorbereid, dan is er het rechtsmiddel bezwaar (en aansluitend beroep bij de rechtbank). Als de omgevings-vergunning met de uitgebreide procedure wordt voorbereid, dan wordt eerst een ontwerp ter inzage gelegd en kan een zienswijze worden ingediend. Tegen het besluit tot vergunningverlening kunnen belanghebbenden vervolgens in beroep. In het raadsbesluit staat ook vermeld dat mogelijk een wijziging van het bestemmingsplan dan wel een projectbesluit vereist is.

Waarschijnlijk moeten er voor een windmolen meerdere vergunningen worden verleend en mogelijk is er ook toestemming van een ander bestuursorgaan nodig (bijvoorbeeld provincie). Er komt dus nog een interessant vervolg. Laten we maar even afwachten waar de initiatiefnemers mee gaan komen.