Amersfoort CO² neutraal in 2030

De raad van Amersfoort heeft in de Ronde (voorbereidende vergadering) besproken hoe Amersfoort naar een CO² neutrale stad transformeert. Al in 2008 werd afgesproken dat Amersfoort CO² neutraal moet zijn in 2030. CO² neutraal betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het absolute minimum en dat we zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie gebruiken.

De aanpak van de transformatie gaat in 5 stappen:

Stap 1: Verkennen opgave

Stap 2: Uitwerken transitiepaden

Stap 3: Opstellen actieplannen en afsluiten Amersfoortse Green Deals

Stap 4: Vertalen van Green Deals naar aanpak per wijk: CO² wijkactieplannen

Stap 5: Overall Plan van aanpak

Op dit moment zitten we in de overgang van stap twee naar stap drie. De VVD heeft aangegeven dat we het doel voor ogen moeten houden en ons niet moeten verliezen in de details. Om een voorbeeld te geven, één van de aanwezige raadsleden wilde graag weten hoeveel m² dak er beschikbaar is om zonnepanelen op te plaatsen. Dat lijkt een goede vraag, maar we moeten ons wel beseffen dat de innovatie ons ingehaald heeft op het moment dat het plan van aanpak gereed is. Zo is er niet alleen  een enorme verbetering van de zonnepanelen te verwachten, maar ook het aantal plaatsen waar zonnepanelen geplaatst worden groeit. Niet alleen op daken en in weilanden, transparante panelen kunnen nu al op ruiten geplaatst worden. Misschien kunnen we over een paar jaar wel stoeptegels met zonnepanelen verwachten. Wat voor zonnepanelen geldt, geldt ook voor alle andere vormen van duurzame energie. Daarom is het belangrijk aan te geven wat we willen en de manier waarop aan de markt over te laten.

In de raad is de theorie van wortel en stok erg populair onder veel linkse raadsleden. Bij het opvoeden van kinderen heb je het dan over belonen en straffen, dat is precies wat hiermee wordt bedoeld. De VVD heeft aangegeven dat het belangrijker is om eerst een mogelijkheid te creëren, daarna te motiveren en daarna pas als laatste mogelijkheid de verplichting te zoeken. VVD gelooft in de eigen kracht van mensen, die moeten dan natuurlijk wel de mogelijkheden krijgen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de oplaadpalen voor elektrische auto’s. Eerst moet de gemeente een paar palen plaatsen om de mogelijkheid van emissievrij vervoer mogelijk te maken. Daarna willen we mensen motiveren om gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden. Pas wanneer er voldoende omvang in de markt is en het een serieus alternatief vormt voor benzine en diesel kan verplichting een mogelijkheid zijn om emissievrij rijden in te voeren.

Een ander aspect is de inhoudelijke transformatie van energie gebruik. Eén deel moet worden bereikt door energie besparing, één deel door het inzetten van duurzame, schone energie en één deel moet komen uit innovatie. Bij besparing kunt u denken aan isolatie van gebouwen, zuinigere apparatuur en warmte/koude opslag. Duurzame energie komt bijvoorbeeld van zonnepanelen, biomassa en aardwarmte. Innovatie is het moeilijkste te doorgronden, omdat we dit nog niet weten. Een belangrijk deel van de transformatie naar CO²  vrij moet van de innovatie komen, vandaar dat de VVD hier aandacht voor vraagt. De markt is altijd sneller en slimmer dan de overheid. Het is aan de overheid om de marktbeweging in goede banen te leiden.

Een voorbeeld van innovatie is te zien op YouTube, https://youtu.be/rKaEhBjt1ls. Een slimme ondernemer van het bedrijf Ubitricity heeft slimme laadkabels gemaakt die rechtstreeks aan de lantaarnpalen aansluiten. Het ombouwen van een lantaarnpaal kost slechts 20 minuten. Een voorwaarde is wel dat de lantaarnpalen deel uitmaken van een SmartGrid. SmartGrid is een manier om meerdere diensten aan te bieden via het net van de lantaarnpalen. Behalve intelligente LED verlichting (tijd, aanwezigheid, kleur e.d.) kunt u daarbij denken aan informatie voorziening voor openbaar vervoer, WIFI en bewakingssystemen. Amersfoort is op dit moment samen met Hilversum en het EBU (Economic Board Utrecht) aan het onderzoeken of en hoe zij een SmartGrid kan invoeren.

Beetje bij beetje maken we de transitie naar CO²  neutraal. Na het reces, op 22 augustus gaat de discussie over CO² neutraal weer verder over de manier waarop. De VVD wil daarbij met een motie komen om de inzet van slimme laadkabels in Amersfoort mogelijk te maken. Want behalve de grote lijnen (kaders in jargon) hebben we de slimme innovaties hard nodig om de transitie compleet te maken.

 

 

Zet cookies aan om de video te tonen.