Reacties van VVD Amersfoort op Regionale Ruimtelijke Visie

De raad besprak in eigen kring een concept van de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) voor de regio Amersfoort. De regio bestaat, met Amersfoort als centrumgemeente, uit negen gemeenten. Het is de bedoeling om op 27 juni een raadsbesluit hierover te nemen. Het college zal daarvoor een begeleidende brief opstellen. Na de zomer volgt verder overleg. Dan moet het uitvoeringsprogramma concreter worden gemaakt, vooral wat betreft de woningbouw. De verwachting is dat in die fase de standpunten van de gemeenten aan een eenduidig programma zijn te binden. Bij tegengestelde belangen.

De VVD fractie sprak over zeer interessante documenten. Die zijn met veel geduld en met inspraak opgesteld. Directe aanleiding voor de wens om te komen tot een RRV vormt het rapport van het Economisch Instituut Bouw (EIB) “Verkenning woningbouwprogrammering Regio Amersfoort, lange termijn verwachtingen woningbouw en beleidsacties” uit 2014. Hierin werd aangegeven om de woningvraag in de eigen regio op te vangen.

De eerste fase van dit project was een analyse van de ruimtelijke situatie in de regio en de opgaven voor de toekomst. De analyse is opgenomen in de Ruimtelijke Atlas Regio Amersfoort. Alle negen colleges hebben in september 2016 ingestemd met het opstellen van een RRV.

Fase twee was de nu besproken visievorming, tot stand gekomen met de inbreng van colleges, maatschappelijke organisaties en marktpartijen, maar ook raadsleden. Daaruit  blijkt dat er groei op de regio afkomt. Daarom zijn keuzes nodig. Niets doen leidt tot o.a. negatieve effecten als prijsopdrijving, verdringing van lagere inkomens, een teruglopend voorzieningenniveau. Bedoeling is deze groei op de regio toe te snijden. De conceptvisie kiest voor concentratie van de groei in het regionale hart en daarnaast ruimte voor groei in de vitale dorpen. Daarbij zijn elf kwalitatieve voorwaarden voor die groei geformuleerd.

De VVD gaf aan dat de visie nog zeker niet is afgerond. Verder overleg over concrete stappen is absoluut nodig. Een echte visie moet nog komen. Het concept heeft nu meer weg van een analyse met sterke en zwakkere regioaspecten. Het raadsvoorstel van Amersfoort oogt fraai. Doelstelling is om tot een leidraad ruimtelijke ontwikkeling te komen voor de regio, maar ook het vinden van een goede balans tussen de verschillende ruimtevragers. Om samen tot een eensgezind standpunt is van belang, omdat uiteindelijk de 2 hierbij betrokken provincies met de regionale visie aan de slag gaan. Het is dus opletten geblazen, ook al is het concept gepresenteerd vanuit een schijnbare communis opinio.

Aan het slot van de VVD inbreng waarschuwden we nadrukkelijk voor een eenzijdige ontwikkeling van het woningbouwprogramma in de regio. Het moet niet zo worden, dat Amersfoort als centrumgemeente in hoofdzaak sociale woningbouw voor haar rekening mag nemen, terwijl de buurgemeenten kunnen gaan voor duurdere huur- en koopwoningen!