Zonnevelden in Amersfoort

Op 23 mei stond opnieuw een raadsvoorstel energielandschappen op de agenda. Nu alleen voor zonnevelden. Niet meer voor windmolens, omdat de raad dit vorig jaar had afgewezen. De VVD steunde nu dit voorstel. Hoewel we tegen een amendement stemden, dat meting van het draagvlak bij omwonenden schrapte. Een onbegrijpelijk wijzigingsvoorstel van partijen, die het gewoonlijk hebben over participatie en co-creatie. Maar nu even niet.

De VVD fractie gaf meteen aan voorstander te zijn van het benutten van velden met zonnepanelen, omdat die het gebruik van fossiele brandstoffen en CO2 uitstoot kunnen  terugdringen. De twee amendementen en een motie werden door ons niet gesteund.

Amendement 48 was toch wel van bijzondere aard. Het voorstel schrapte de eis aan initiatiefnemers om draagvlak en participatie te onderzoeken. Omwonenden en belangenorganisaties zouden voor meer dan de helft akkoord moeten zijn. Dit vond een raadsmeerderheid niet nodig. Het waren juist die partijen, die bijna voortdurend pleiten voor inschakeling van inwoners bij gemeentelijke projecten: samen maken we de stad, inwonerparticipaties en co-creaties. Bizar dat je bij een project over velden voor zonnevelden daarvan ineens wil afwijken met de uitleg, dat 51% instemming van omwonenden zo onduidelijk is geformuleerd. De ware reden zal wel wat anders zijn, namelijk de kans lopen dat omwonenden grotendeels tegen zou zijn.

Uit berichten in de media blijkt trouwens dat de aanleg van zonneweides geen gelopen race is. Op tal van plaatsen in Nederland (o.a. Oosterwolde, Zwanenburg, Sappemeer, Wirdum, Overdinkel) staan omwonenden kritisch tegenover zonneparken. Nederland heeft op dit moment ongeveer 12 parken met zonnepanelen. En als het aan zonnebouwers ligt, gaat dat getal snel omhoog. Dar komt bij dat energie van zonlicht een relatief dure vorm van groene energie is. Daarom ging er aanvankelijk weinig subsidie naar het financieren ervan.

De eis van onderzoek naar flora en fauna wel in het raadsvoorstel staan: plant en dier lijken  boven mensen te gaan. Andere dooddoeners waren, dat “een goede ruimtelijke ordening” en een “bezwaar en beroepsprocedures” ook mogelijkheden tot verzet bieden. Een goede ruimtelijke ordening is echter een rekbaar begrip en een beroepsprocedure is ingewikkeld.

Amendement 56 had ook iets eigenaardigs. De gemeente Nijkerk mocht advies geven bij grensprojecten, maar uiteindelijk wordt een initiatief – nota bene - beoordeeld naar de Amersfoortse criteria, dus zonder de eerder beoogde draagvlakmeting. Motie 51 behelsde dat Amersfoort spontaan een activiteitenplan moest gaan ontwikkelen. Wij vonden dat eerst de werkelijke initiatieven maar eens moeten worden afgewacht.