Ronde Tafel Gesprek IT ontwikkelingen 2017

Tot minimaal eenmaal jaarlijks overleg besloot de raad vorig jaar via een gezamenlijke VVD/D66 Motie. Op 2 mei jongstleden gebeurde dat aan de hand van een notitie van het college. Bij de vier thema’s ging het om de wijze van sturing op de informatievoorziening, het te hanteren afwegingskader, het waarborgen van de continuïteit van de informatievoorziening en lopende en toekomstige ontwikkelingen. Het was met medewerking van wethouder Tigelaar en zijn IT medewerkers een nuttig gesprek over en weer.

Van VVD kant werd ingebracht dat een overleg als dit een goede zaak is. Mede omdat over en weer onduidelijkheden verhelderd worden. Het is immers voor raadsleden door de lastige materie toch al vaak een “ver van mijn bed show”, terwijl het belang en de kosten aanzienlijk zijn. Bovendien moet de raad niet alleen bij problemen (datalekken) zich met dit bedrijfsonderdeel bezighouden. Daarop heeft de rekenkamercommissie ook juist aangeslagen. De IT medewerkers gaven een boeiende presentatie. De IT visie t/m 2018 is, zoals aangegeven, traditioneel, flexibel en schaalbaar (+ of -). Maar men probeert ook innovatief te zijn en te moderniseren. Opvallende wijziging is nu ook dat men door de hele organisatie het automatiseringsthema op de agenda heeft staan. Niet de ICT mensen komen  overkoepelend met oplossingen, die moeten nu ook van de beleidsafdelingen komen.

De formatie is tot nu toe gelijk gebleven, maar die staat onder druk. Niet alles kan, terwijl er tal van tal van nieuwe onderwerpen aandacht vragen, zoals de omgevingswet, digitale werkomgeving en de wet generieke digitale infrastructuur. En er blijkt maar beperkt specialistische kennis beschikbaar te zijn. Er is moeilijk aan gekwalificeerd personeel te komen, ook qua inhuur. Dit vergt grote inzet van de IT afdeling. Deze werkt overigens wel samen met regiogemeenten bij de inkoop van applicaties en systemen. Maar ook op landelijk niveau, naar we aannemen.

Dit bracht de VVD tot de vraag, of de tijd niet rijp is om een compleet pakket van buiten de gemeente aan te schaffen van buiten. Dit biedt een totaaloplossing en vermijdt ingrepen op onderdelen. Aanleiding voor een nieuwe aanpak zou kunnen zijn bijvoorbeeld aanstaande grote vervangingsinvesteringen, het niet meer strikt locatie gebonden werken en de opslag overal van data en programmatuur (storage) in plaats van de cloudoplossing. Wij koppelden dit aan de plannen voor de nieuwbouw of renovatie van het stadhuis. Juist dat moment is een punt van heroverweging mogelijk om de IT anders op te zetten. Een externe projectleider zou hierbij misschien als katalysator kunnen werken. Veel bijval kreeg deze gedachte (nog) niet, omdat -zo werd gesteld – het belangrijk blijft een eigen greep te houden op een veilige informatievoorziening.

Een paar dagen na de vergadering (5 mei) verschenen berichten in de pers dat de KNVI (Vereniging van informatieprofessionals) en andere digitaliseringsspecialisten zich tot de formatieleiders hebben gewend over “hoe de kosten voor instandhouding van verouderde ICT bij de overheid de pan uitrijzen” Zij vragen niet om meer geld, maar om een andere besteding. Hoe dan ook het blijft van belang – overeenkomstig de rapportage van de Rekenkamercommissie - om als raad aan dergelijke afwegingsvraagstukken aandacht te blijven geven. Ook is het geen publicitair onderwerp en haal je de krant er niet mee!