Vathorst West: woningbouwlocatie?

Op 2 mei kregen de raadsleden een raadsvoorstel voorgelegd om Vathorst West, de Bovenduist, als locatie voor woningbouw te benoemen. Feitelijk wilde het college dat de raad een krediet van een EUR 250.000,- beschikbaar stelt voor het starten van het ruimtelijk planvormingsproces. De Raad wilde eerst meer weten, zodat er een vervolgvergadering volgt. Eventueel met geheimhouding ter bescherming van de gemeentelijke belangen.

De VVD fractie vond het een interessant voorstel en had veel waardering voor deze beginnotitie. Juist omdat een prominent punt hierin de aanpak van de woningnood is. Als vervolgvraag bij bebouwing komt de ontsluiting van de wijk. Wij zijn in beginsel voor het voorstel. Wel hebben wij een aantal opmerkingen.

Wij begrijpen dat de discussie Hoogbouw, onlangs door de VVD met een visie aangezwengeld, niet voldoende is om de woningbouwopgave te realiseren. Dit betekent niet alleen in stedelijk gebied bouwen, maar daarbuiten. En + En dus. Vroeger zeiden we dat woningen maar in Flevoland moesten worden gebouwd, maar de omstandigheden zijn veranderd. De vraag naar woningen in Amersfoort is nog steeds sterk. Met de regiogemeenten is het dan zaak om enigszins naar rato bouwvolumes te verwezenlijken. De naamgeving Bovenduist heeft een historische achtergrond, maar verdient volgens ons een aantrekkelijker naam.

Ons viel op dat het nieuwe uitleggebied uitzicht kan bieden op tal van sportfaciliteiten met zelfs voorzieningen voor andere wijken. De inmiddels afgeboekte grondwaarden zijn realistisch, omdat met de koopprijs, alsmede jaarlijkse rente daar bovenop niet meer exploiteerbaar maakte. Wel zijn er passages in het  raadsvoorstel die vragen oproepen. De mogelijke verlenging van financieringsconstructie met 3 partijen (Gemeente, OBV en Bank Nederlandse Gemeenten) is er zo een. Kan dit zo, is het uit te leggen als staatssteun? Bij de aanbesteding van de woningbouw en commerciĆ«le activiteiten keken we naar het Auroux-arrest van het Europese Hof van Justitie. Die bouwkwestie speelde in 2007 bij de Franse gemeente Roanne en vereiste openbare aanbesteding. In een verdere fase van het ontwikkeltraject zal dit meegewogen en toegelicht moeten worden aan de hand van de voorgenomen coƶperatie en bouwplannen.

Het voorstel spreekt over een complex proces. Het gaat daarbij om diverse afspraken en intenties, waarvan de VVD fractie wil horen wat die inhouden en hoe gefundeerd ze zijn: vastgelegd in contracten. Of er bijzondere afspraken zijn met de eigenaren van de Stortplek en omgeving over de duur van exploitatie is ook een belangrijk punt. Dit neemt niet weg, dat samenwerking voor zowel gemeente als particuliere ontwikkelaars gunstige effecten kan hebben. Per saldo is dat bij een publiek-private samenwerking al eerder gebleken.

De risicoparagraaf bevat ook een aantal stevige aandachtspunten. Tal van punten vereisen nader onderzoek. Resultaten daarvan zullen met de raad besproken moeten worden. En tijdig, zodat bij en na onderhandelingen door het college voor de gemeenteraad geen sprake is van onomkeerbare beslissingen. Daarmee is in het verleden meermalen leergeld betaald.